เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ12 มิ.ย. 2564 9:02 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online20 มี.ค. 2565 0:00 น.23 มี.ค. 2565 23:59 น.
  -นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Online ทุกชั้นปี20 มี.ค. 2565 0:01 น.23 มี.ค. 2565 23:59 น.
 • วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังกำหนด24 มี.ค. 2565 16:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา27 มี.ค. 2565
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท27 มี.ค. 2565 0:00 น.2 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา27 มี.ค. 2565 0:01 น.2 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา27 มี.ค. 2565 0:02 น.2 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา27 มี.ค. 2565 0:03 น.2 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป28 มี.ค. 2565 9:00 น.31 ธ.ค. 2565 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)3 เม.ย. 2565 9:00 น.23 เม.ย. 2565 16:00 น.
 • วันหยุด วันจักรี6 เม.ย. 2565
 • วันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ1 พ.ค. 2565
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา1 พ.ค. 2565 0:00 น.30 พ.ค. 2565 23:59 น.
 • วันหยุด วันฉัตรมลคล4 พ.ค. 2565
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค22 พ.ค. 2565 9:00 น.28 พ.ค. 2565 16:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะส่งข้อสอบปลายภาค28 พ.ค. 2565
 • ช่วงวันบันทึกผลการเรียน29 พ.ค. 2565 9:00 น.11 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์ส่งผลการศึกษาไปยังคณะ29 พ.ค. 2565 9:01 น.11 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี3 มิ.ย. 2565
 • วันประกาศผลการศึกษาผ่านระบบ e-Register19 มิ.ย. 2565 9:03 น.30 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615