เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561 (ด่วนที่สุด)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 (รอบที่ 1)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
 2.กำหนดการลงทะเบียน 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียน 2/2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2559
 3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (ด่วนมาก)    
1. รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 50 (รอบโควต้า) <<คลิ๊กดูรายชื่อ>>
2. รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 30 ทุนค็อยรุนอุมมะฮฺ <<คลิ๊กดูรายชื่อ>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2560
 4.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้
1. คำร้องขอเอกสารทั่วไป
2. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
3. คำร้องขอลาพักการศึกษา
4. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
5. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
6. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
7. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
9. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
10. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
11. หนังสือมอบอำนาจ
12. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 5.สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615