เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การตรวจสอบและยืนยันจบ (ด่วนมาก)    
ให้นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรทำการยืนยันจบและกรอกข้อมูล สถานศึกษาเดิมให้เรียบร้อยก่อนทำการยืนยัน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2561
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561 (ด่วน)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 (รอบที่ 1)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
 3.กำหนดการลงทะเบียน 2/2561 (ด่วน)    
กำหนดการลงทะเบียน 2/2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2559
 4.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้
1. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
2. คำร้องขอลาพักการศึกษา
3. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
4. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
5. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
6. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
7. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
9. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
10. หนังสือมอบอำนาจ
11. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 5.สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615