เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561 (ด่วนที่สุด)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 (รอบที่ 2)
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 (รอบที่ 1)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
 2.ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกรายวิชาโท 2562 (ด่วนมาก)    

-- <<คลิกดูรายชื่อ>>--

นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 (กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 3) ที่ยังไม่สมัครรายชาโท ให้มาดำเนินการสมัครรายวิชาโทรอบที่ 2 ได้ที่สำนักทะเบียนและส่งเสิรมวิชา จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 นีเท่านั้น หากเลยช่วงเวลที่กำหนด ต้องสมัครใหม่ในปีการศึกษาหน้า
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2562
 3.ประเมินอาจารย์ผู้สอน (ด่วน)    
นักศึกษาต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนดูตารางสอบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2562
 4.การตรวจสอบและยืนยันจบ (ด่วน)    
ให้นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรทำการยืนยันจบและกรอกข้อมูล สถานศึกษาเดิมให้เรียบร้อยก่อนทำการยืนยัน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2561
 5.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้
1. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
2. คำร้องขอลาพักการศึกษา
3. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
4. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
5. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
6. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
7. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
9. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
10. หนังสือมอบอำนาจ
11. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 6.สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615