เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
 2.ระบบยื่นเอกสารออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2564
 3.ประกาศตารางเรียน 2/2564 (ด่วนมาก)    
ประกาศตารางเรียน 2/2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2564
 4.การยืนยันขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากภาครัฐ จำนวน 5,000 บาท (ด่วน)    
1. ประกาศรายชื่อนักศึกษายืนยันสิทธิ์และผ่านเงื่อนไขรับการเยียวยาจากภาครัฐ 5,000 บาท
    1.1 รายชื่อนักศึกษายืนยันสิทธิ์และผ่านเงื่อนไขระดับปริญญาตรี
    1.2 รายชื่อนักศึกษายืนยันสิทธิ์และผ่านเงื่อนไขระดับ ป.บัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
    1.3 รายชื่อนักศึกษายืนยันสิทธิ์และผ่านเงื่อนไขระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)
2. ประกาศรายชื่อนักศึกษายืนยันสิทธิ์ ไม่ผ่านเงื่อนไขรับการเยียวยาจากภาครัฐ
3. ประกาศรายชื่อนักศึกษายืนยันสิทธิ์ล่าช้า เลยเวลาที่กำหนด (กำลังพิจารณา)
4. ประกาศรายชื่อนักศึกษายังไม่ยืนยันสิทธิ์ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ
ขอให้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 นี้เท่าน
หากเลยเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ
สำหรับรายชื่อที่ผ่านเงื่อนไขอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจากภาครัฐ
ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลเป็นระยะ ๆ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2564
 5.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564
3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564
4. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 (รอบที่ 4) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
5. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) อนุมัติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563
6. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563
7. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563
8. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 24 พศจิกายน 2562
9. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2562
 6.ประกาศการย้ายสาขาวิชา/คณะ    
ดาวน์โหลดคำร้องย้ายสาขาวิชาชาคณะ  ไฟล์ PDF  ไฟล์ Word
ระบบอัพโหลดคำร้อง   อัพโหลดคำร้องและใบเสร็จ/สลิป เข้าระบบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2564
 7.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้
1. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
2. คำร้องขอลาพักการศึกษา (กรณีลงทะเบียนเรียน)
3. คำร้องขอลาพักการศึกษา (กรณียังไม่ลงทะเบียนเรียน)
4. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
5. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
6. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
7. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
9. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
10. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
11. คำร้องขอลงทะเบียนเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00
12. หนังสือมอบอำนาจ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 8.สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615