เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)    
ตารางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2561
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559 (ด่วนมาก)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 (รอบที่ 2) อยู่ในกระบวนการรอนุมัติสภาฯ
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561
3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2560 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
4. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560
5. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560
6. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559 (รอบที่ 3) อนุมัติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
 3.กำหนดการลงทะเบียน 1/2561 (ด่วน)    
กำหนดการลงทะเบียน 1/2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2559
 4.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้
1. คำร้องขอเอกสารทั่วไป
2. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
3. คำร้องขอลาพักการศึกษา
4. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
5. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
6. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
7. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
9. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
10. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
11. หนังสือมอบอำนาจ
12. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 5.สำนักบริการการศึกษาบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักบริการการศึกษาบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615