เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่บันทึกข้มูลประวัตินักศึกษาและเปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 พ.ย. 2562 0:00 น.30 พ.ค. 2563 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online5 พ.ย. 2562 0:00 น.9 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online5 พ.ย. 2562 0:01 น.9 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online5 พ.ย. 2562 0:02 น.9 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 3 ลงทะเบียนเรียน Online5 พ.ย. 2562 0:03 น.9 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 4 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียน Online5 พ.ย. 2562 0:04 น.9 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Online ทุกชั้นปี5 พ.ย. 2562 0:05 น.9 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป9 พ.ย. 2562 0:00 น.31 พ.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด9 พ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2568
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท10 พ.ย. 2562 0:00 น.24 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)10 พ.ย. 2562 0:01 น.24 พ.ย. 2562 16:00 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา10 พ.ย. 2562 0:02 น.24 พ.ย. 2562 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 พ.ย. 2562 0:02 น.24 พ.ย. 2562 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา10 พ.ย. 2562 0:03 น.24 พ.ย. 2562 16:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา10 พ.ย. 2562
 • ช่วงเวลาคณะเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่มเพิ่มเติม10 พ.ย. 2562 9:00 น.24 พ.ย. 2562 16:00 น.
 • ช่วงวันขอลาพักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา10 พ.ย. 2562 9:00 น.9 ธ.ค. 2562 16:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ผ่านมา10 พ.ย. 2562 9:00 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ P ภาคการศึกษาที่ผ่านมา10 พ.ย. 2562 9:00 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันของการลาพักการศึกษาและบันทึก"W"สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนในภาคนั้น24 พ.ย. 2562 9:00 น.19 ม.ค. 2563 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)24 พ.ย. 2562 9:00 น.19 ม.ค. 2563 16:00 น.
 • วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 95 ธ.ค. 2562
 • วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ10 ธ.ค. 2562
 • วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์10 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 2562
 • วันหยุด วันสิ้นปี31 ธ.ค. 2562
 • วันหยุด วันขึ้นปีใหม่1 ม.ค. 2563
 • ช่วงวันสอบกลางภาค5 ม.ค. 2563 9:00 น.9 ม.ค. 2563 16:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะส่งขอสอบปลายภาค30 ม.ค. 2563 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา16 ก.พ. 2563 0:00 น.16 ก.พ. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค2 มี.ค. 2563 9:00 น.15 มี.ค. 2563 16:00 น.
 • ปิดภาคการศึกษา16 มี.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันบันทึกผลการเรียน16 มี.ค. 2563 8:00 น.29 มี.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์ส่งผลการศึกษาไปยังคณะ16 มี.ค. 2563 8:01 น.29 มี.ค. 2563 23:59 น.
 • วันประกาศผลการศึกษาผ่านระบบ e-Register30 มี.ค. 2563 19 เม.ย. 2563
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ30 มี.ค. 2563 8:01 น.5 เม.ย. 2563 23:59 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615