เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (ด่วนมาก)    
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2566
 2.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ด่วน)    
1. ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565
2. ประกาศมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พ.ศ. 2561
3. ประกาศเรื่อง การแต่งกายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. ประกาศเรื่อง การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
5. ประกาศเรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
6. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2564
 3.แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย    
1.คำร้องขอลาพักการศึกษา
2.คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
3.คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
4.Request for Reinstatement to Student Status Form
5.Request for Maintaining Student Status Form
6.คำร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
7.คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
8.คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
9.แบบขอส่งสำเนาวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
10.แบบขอตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2564
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615