เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ กฎระเบียบและข้อบังคับ (ด่วนที่สุด)    
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2566
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2557
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2552
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วย วินัย มารยาท และความประพฤติของนักศึกษา
5. ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การออกเอกสารใบแทนปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2560
6. ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
 2.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วนมาก)    
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2566 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
 3.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (ด่วน)    
หนังสือรับรอง ก.ค.ศ.
1.สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
2.สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)
3.สาขาวิชาอิสลามศึกษา
4.สาขาวิชานิติศาสตร์

หนังสือรับรอง ก.พ.
1.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2561
 4.คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์    
หนังสือรับรอง ก.ค.ศ.
1.สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)49
2.สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)59
3.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
5.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
6.สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
7.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2561
 5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
หนังสือรับรอง ก.ค.ศ.
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3.สาขาวิชาเคมีประยุกต์
4.สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
5.สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2561
 6.คณะศึกษาศาสตร์    
หนังสือรับรอง ก.ค.ศ. และ ก.พ.
1.สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
2.สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ
3.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4.สาขาวิชาการสอนเคมี
5.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
6.สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615