เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมาก)    
กำหนดการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2565
 2.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
1. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
2. คำร้องขอลาพักการศึกษา (กรณีลงทะเบียนเรียน)
3. คำร้องขอลาพักการศึกษา (กรณียังไม่ลงทะเบียนเรียน)
4. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
5. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
6. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
7. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
9. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
10. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
11. หนังสือมอบอำนาจ
12. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (กรณีล่าช้า-ระบบปิด)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 3.สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615