เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและเปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 ต.ค. 2565 8:00 น.31 ธ.ค. 2565 23:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online30 ต.ค. 2565 0:00 น.5 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Online ทุกชั้นปี30 ต.ค. 2565 0:01 น.5 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online30 ต.ค. 2565 0:02 น.5 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online30 ต.ค. 2565 0:03 น.5 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 3 ลงทะเบียนเรียน Online30 ต.ค. 2565 0:04 น.5 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 4 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียน Online30 ต.ค. 2565 0:05 น.5 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงเวลาคณะเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่มเพิ่มเติม30 ต.ค. 2565 9:00 น.15 พ.ย. 2565 16:00 น.
 • ช่วงวันขอลาพักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีไม่ลงทะเบียน)30 ต.ค. 2565 9:00 น.5 ธ.ค. 2566 16:00 น.
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป31 ต.ค. 2565 9:06 น.31 ธ.ค. 2566 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา6 พ.ย. 2565 0:00 น.6 พ.ย. 2565 0:00 น.
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท6 พ.ย. 2565 0:00 น.28 ก.พ. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)6 พ.ย. 2565 0:01 น.19 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 พ.ย. 2565 0:02 น.19 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา6 พ.ย. 2565 0:02 น.19 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 พ.ย. 2565 0:03 น.19 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ผ่านมา6 พ.ย. 2565 9:00 น.19 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • วันสุดท้ายคณะเปิดรายวิชาที่จะเปิดสอนประจำภาค15 พ.ย. 2565 0:00 น.15 พ.ย. 2565 16:00 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด20 พ.ย. 2565 0:00 น.31 ธ.ค. 2599 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)20 พ.ย. 2565 9:00 น.29 ธ.ค. 2565 16:00 น.
 • ช่วงวันของการลาพักการศึกษาและบันทึก"W"สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนในภาคนั้น20 พ.ย. 2565 9:00 น.29 ธ.ค. 2565 16:00 น.
 • วันสิ้นสุดคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ P ภาคการศึกษาที่ผ่านมา20 พ.ย. 2565 9:00 น.13 มี.ค. 2566 23:59 น.
 • วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 95 ธ.ค. 2565 0:00 น.5 ธ.ค. 2565 0:00 น.
 • วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์10 ธ.ค. 2565 0:00 น.10 ธ.ค. 2565 0:00 น.
 • วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ10 ธ.ค. 2565 9:00 น.10 ธ.ค. 2565 16:00 น.
 • กีฬามหาวิทยาลัยฟาฏอนี29 ธ.ค. 2565 0:00 น.31 ธ.ค. 2566 0:00 น.
 • วันหยุด วันสิ้นปี31 ธ.ค. 2565 0:00 น.31 ธ.ค. 2565 0:00 น.
 • วันหยุด วันขึ้นปีใหม่1 ม.ค. 2566 0:00 น.1 ม.ค. 2566 0:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา15 ม.ค. 2566 0:00 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
 • วันสุดท้ายคณะส่งขอสอบปลายภาค19 ม.ค. 2566 9:00 น.19 ม.ค. 2566 16:00 น.
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค27 ก.พ. 2566 9:00 น.14 มี.ค. 2566 16:00 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์บันทึกผลการเรียนเข้าระบบ15 มี.ค. 2566 0:00 น.28 มี.ค. 2566 0:00 น.
 • ปิดภาคการศึกษา15 มี.ค. 2566 8:00 น.31 พ.ค. 2566 16:00 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์ส่งผลการศึกษาไปยังสาขาวิชา/สาขาวิชาส่งผลการศึกษาไปยังคณะ15 มี.ค. 2566 9:01 น.28 มี.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ29 มี.ค. 2566 9:02 น.4 เม.ย. 2566 23:59 น.
 • วันประกาศผลการศึกษาผ่านระบบ e-Register5 เม.ย. 2566 9:03 น.18 เม.ย. 2566 23:59 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615