เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ด่วนมาก)    
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2564
 2.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ด่วน)    
1. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2. ประกาศมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พ.ศ. 2561
3. ประกาศเรื่อง การแต่งกายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. ประกาศเรื่อง การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
5. ประกาศเรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
6. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2564
 3.แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย    
1.แบบฟอร์ม GS 1 คำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
2.แบบฟอร์ม GS 2 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3.แบบฟอร์ม GS 3 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
4.แบบฟอร์ม GS 4 คำร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
5.แบบฟอร์ม GS 5 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6.แบบฟอร์ม GS 6 คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
7.แบบฟอร์ม GS 7 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
8.แบบฟอร์ม GS 8 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
9.แบบฟอร์ม GS 9 แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
10.แบบฟอร์ม GS 10 คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615