เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ กฎระเบียบและข้อบังคับ (ด่วนที่สุด)    
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2557
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2552
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วย วินัย มารยาท และความประพฤติของนักศึกษา
4. ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การออกเอกสารใบแทนปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2560
5. ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
 2.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วนมาก)    
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615