ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-203 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE219-201 Islam and the Way of Life
 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
GE219-305 Al-Quran for Quality Life Development V
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1 (0-2-2)
GE219-307 Al-Quran for Quality Life Development VII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
1 (0-2-2)
GE219-301 Al-Quran for Quality Life Development I
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1 (0-2-2)
GE219-303 Al-Quran for Quality Life Development III
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
1 (0-2-2)
GE219-304 Al-Quran for Quality Life Development IV
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
1 (0-2-2)
GE219-306 Al-Quran for Quality Life Development VI
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
1 (0-2-2)
GE219-102 Concept of Education in Islam
 มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม
3 (3-0-6)
GE219-302 Al-Quran for Quality Life Development II
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
1 (0-2-2)
GE219-308 Al-Quran for Quality Life Development VIII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1 (0-2-2)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN234-101 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
2 (1-2-2)
GE219-702 Thai for Communication I
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
EN234-102 English Spoken Language
 การพูดภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ
2 (1-2-2)
EN234-103 Basic Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2 (1-2-2)
GE219-805 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-601 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE219-503 Islam and Science
 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BI232-201 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
CH236-101 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
MA235-401 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
CH235-104 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
BI232-202 General Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-0)
CH233-016 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
CH233-015 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
ST235-403 Applied Statistics
 สถิติประยุกต์
3 (3-0-6)
CH235-103 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
PS235-301 General Physics I
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (3-0-6)
BI235-201 General Biology I
 ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (3-0-6)
CH235-101 General Chemistry
 เคมีทั่วไป 1
3 (3-0-6)
BI235-203 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-0)
PS235-303 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-6)
SC236-001 Activity to Shysics Laboratory
 กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
2 (0-4-0)
 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    57 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CH233-202 Food Chemistry Laboratry
 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1 (0-3-0)
RD236-103 Co-Operative Education I
 สหกิจศึกษา 1
3 (0-0-9)
RD236-003 Food Engineering
 วิศวกรรมอาหาร
3 (2-3-4)
RD236-202 Consumer Behavior Analysis
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
RD236-002 Sensory Evaluation for Food Quality
 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
3 (2-3-4)
CH233-216 Principles of Food Quality Assurance
 ระบบประกันคุณภาพของอาหาร
3 (2-3-6)
RD236-001 Technology for Food Product Development
 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-4)
RD236-106 Innovation Product
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3 (0-9-0)
RD236-101 Innovation Methodology
 กระบวนการคิดค้นนวัตกรรม
2 (1-2-3)
CH233-207 Microbial for Food Product
 จุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
2 (2-0-4)
CH233-201 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
2 (2-0-4)
RD236-303 The Regulation of Islam in Food and Beverage
 บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
RD236-302 Principle of Fatwa in Halal Haram
 หลักการฟัตวาว่าด้วยฮาลาลและฮารอม
2 (2-0-4)
CH233-214 Food Processing
 การแปรรูปอาหาร
3 (2-3-4)
RD236-301 Figh of Halal and Haram
 ฟิกฮ์ด้านฮาลาลและฮารอม
3 (3-0-6)
RD236-102 Seminar in Research and Development of Halal Product
 สัมมนาทางวิชาการวิจัยและพัฒนาผลิตพัณฑ์ฮาลาล
1 (1-0-2)
CH233-218 Microbial for Food Laboratory
 ปฏิบัติการจุลินทรีย์ในอาหาร
1 (0-3-0)
RD236-104 Co-Operative Education II
 สหกิจศึกษา 2
3 (0-0-9)
RD236-107 Preparing for Training of Co-Operative Education
 การเตรียมความพร้อมด้านฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
3 (3-0-6)
CH233-210 Food Pakaging Technology
 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-4)
CH233-208 Food Analysis
 การวิเคราะห์อาหาร
3 (2-3-4)
RD236-201 Principle of Marketing Accounting and Financial of Reseach Products Development
 หลักการตลาด บัญชีและการเงินสำหรับนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2 (2-0-4)
RD236-105 Marketting Research
 วิจัยการตลาด
3 (2-3-4)
 2.3 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
RD236-012 Cosmetic Science For hair and Nail
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเกี่ยวกับเส้นผมและเล็บ
3 (2-3-4)
CH233-211 Fermented and Trandition Fermented Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมักและอาหารหมักพื้นบ้าน
3 (2-3-4)
RD236-006 Introduction to Cosmetic Science
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น
3 (2-3-4)
RD236-007 Natural Products in Cosmetics
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเครื่องสำอาง
3 (2-3-4)
RD236-008 Physical Properties of Cosmetics
 วิทยาศาสตร์กายภาพของเครื่องสำอาง
3 (2-3-4)
RD236-015 Fishery products Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-4)
RD236-009 Cosmetics Formulation
 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง
3 (2-3-4)
RD236-010 Drug Delivery System
 ระบบขนส่งยา
3 (2-3-4)
RD236-014 Products and Cereal Technology
 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-4)
RD236-004 Chemistry of Herbs
 เคมีเภสัชวัตถุ
3 (2-3-4)
RD236-019 Cosmetic Science For Dermatological Care
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางการดูแลผิวหนัง
3 (2-3-4)
RD236-022 Halal Forensic
 นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล
3 (3-0-6)
RD236-020 Nano Cosmetics
 นาโนคอสเมติกส์
3 (3-0-6)
RD236-021 Supplementary and Functional Foods
 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหารสุขภาพ
3 (3-0-6)
RD236-017 Products and Milk Technology
 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-4)
CH233-212 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3 (2-3-4)
RD236-005 Pharmacology and Toxicology
 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
3 (2-3-4)
RD236-011 Biotechnology For Cometic Science
 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3 (2-3-4)
RD236-013 Vegetable and Fruit Products Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
3 (2-3-4)
RD236-018 Bakery Technology
 เทคโนโลยีขนมอบ
3 (2-3-4)
RD236-016 Products and Meat technology
 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-4)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615