ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : เคมีประยุกต์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    41 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-305 Al-Quran for Quality Life Development V
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1 (0-2-2)
GE219-302 Al-Quran for Quality Life Development II
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
1 (0-2-2)
GE219-303 Al-Quran for Quality Life Development III
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
1 (0-2-2)
GE219-308 Al-Quran for Quality Life Development VIII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1 (0-2-2)
GE219-307 Al-Quran for Quality Life Development VII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
1 (0-2-2)
GE219-301 Al-Quran for Quality Life Development I
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1 (0-2-2)
GE219-306 Al-Quran for Quality Life Development VI
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
1 (0-2-2)
GE219-304 Al-Quran for Quality Life Development IV
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
1 (0-2-2)
GE219-102 Concept of Education in Islam
 มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม
1 (1-0-2)
GE219-203 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE219-202 Science of Al-Quran and Al-Hadith
 ศาสตร์แห่งอัลกุรอานและอัลฮาดีษ
3 (3-0-6)
GE219-201 Islam and the Way of Life
 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-805 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
GE219-703 Thai for Communication II
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-806 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
GE219-702 Thai for Communication I
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-702 Thai for Communication I
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-805 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
GE219-806 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียน    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SC232-031 English Conversation II
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
2 (1-2-3)
GE219-807 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-6)
SC232-032 English Spoken Language
 การพูดภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ
2 (1-2-3)
GE219-703 Thai for Communication II
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-801 Arabic for Communication I
 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-804 Malay Language for Communication II
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
SC232-033 English for Writing Topic and Presentation I
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนบทความและการนำเสนอ 1
2 (1-2-3)
GE219-802 Arabic for Communication II
 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
SC232-030 English Conversation I
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
2 (1-2-3)
GE219-803 Malay Language for Communication I
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
SC232-035 Basic English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2 (1-2-3)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-503 Islam and Science
 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    88 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT232-019 Programming Language for Scientist
 การใช้โปรแกรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
BI232-002 General Biology Laboratoy I
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1 (0-3-0)
ST232-035 Applied of Statistics
 สถิติประยุกต์
3 (2-3-4)
BI232-202 General Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-0)
BI232-201 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
PS233-004 Chemical Physics I
 ฟิสิกส์เชิงเคมี
3 (3-0-6)
MA232-017 Fundamental Mathematics I
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
PS233-003 Chemical Physics Laboratory
 ปฎิบัติการฟิสิกส์เชิงเคมี
1 (0-3-0)
BI232-001 General Biology I
 ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CH233-003 General Chemistry II
 เคมีทั่วไป 2
3 (3-0-6)
CH233-009 Organic Chemistry II
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
CH233-008 Organic Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
CH233-006 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-0)
CH233-004 General Chemistry Laboratory II
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1 (0-3-0)
CH233-007 Organic Chemistry I
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
CH233-014 Inorganic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1 (0-3-0)
CH233-016 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
CH233-010 Organic Chemistry Laboratory II
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-0)
CH233-015 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
CH233-002 General Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1 (0-3-0)
CH233-001 General Chemistry I
 เคมีทั่วไป 1
3 (3-0-6)
CH233-005 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
CH233-019 Seminar in Applied Chemistry
 สัมมนาทางเคมีประยุกต์
1 (1-0-2)
CH233-017 Instrumental Analysis
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
4 (3-1-6)
CH233-020 Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CH233-021 Independent Study in Applied Chemistry
 โครงงานพิเศษทางเคมีประยุกต์
3 (0-9-0)
SC232-028 Preparing for Co-Operative Education
 การเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษา
3 (2-3-4)
SC232-026 Preparation for Research
 การเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย
3 (2-3-4)
CH233-022 Co-operative Education
 โครงงานพิเศษทางเคมีประยุกต์
3 (0-9-0)
SC232-029 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)
 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CH233-502 Nuclear and Radiochemistry
 เคมีนิวเคลียร์และรังสี
3 (3-0-6)
CH233-503 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
2 (2-0-4)
CH233-505 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
CH233-318  
 เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์
3 (3-0-6)
CH233-302 Heterocyclic Chemistry
 เคมีของสารประกอบเฮทเทโรไซคลิก
2 (2-0-4)
CH233-109 Natural Polymer
 พอลิเมอร์จากธรรมชาติ
3 (0-0-6)
CH233-304 Technique in Organic Synthesis
 เทคนิคทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3 (3-0-6)
CH233-501 Quantum Chemistry
 เคมีควอนตัม
3 (3-0-6)
CH233-317 Medicinal Chemistry
 เคมียา
3 (3-0-6)
CH233-406  
 นาโนเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
CH233-111 Special Polymers
 พอลิเมอร์เฉพาะทาง
3 (3-0-6)
CH233-313  
 พิษวทยาเชิงเคมี
3 (3-0-6)
CH233-316  
 เคมีเครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
CH233-320  
 เภสัชกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
CH233-206 Nutraceutical and Functional Food
 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหารสุขภาพ
3 (3-0-6)
CH233-108 Structure and Property Relationships in Polymer
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
3 (0-0-6)
CH233-303 Medicinal Plant and Natural Product Chemistry
 เคมีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
CH233-315  
 เคมีชีวอนินทรีย์
3 (3-0-6)
CH233-504 Agricultural Chemistry
 เคมีเกษตร
3 (3-0-6)
CH233-402 Materials Sciences
 วัสดุศาสตร์
3 (3-0-6)
CH233-312 Biochemical Water Treatment
 การบำบัดน้ำทางชีวเคม
3 (3-0-6)
CH233-102 Adhesive and Coating
 กาวและสารเคลือบผิว
3 (3-0-6)
CH233-106 Latex Technology
 เทคโนโลยีน้ำยาง
3 (0-0-6)
CH233-301 Organic Synthesis
 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3 (3-0-6)
CH233-110 Polymer Degradation and Stabilisation
 การเสื่อมและการรักษาสภาพของพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
CH233-305 Separation Techniques
 เทคนิคการแยก
3 (2-2-5)
CH233-310 Naturally Occurring Medicinal Products
 ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกิดจากธรรมชาติ
2 (2-0-4)
CH233-401 Petrochemistry
 ปิโตรเคมี
3 (0-0-6)
CH233-506  
 หัวข้อพิเศษทางเคมี
2 (1-2-3)
CH233-101 Introduction to Polymer
 พอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CH233-104 Additives for Rubber and Polymer
 สารเคมีในยางและพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
CH233-113 Special Topic in Polymer
 หัวข้อพิเศษทางพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
CH233-306 Plant Biochemistry
 ชีวเคมีของพืช
3 (0-0-6)
CH233-308 Special Topic in Organic Chemistry
 หัวข้อพิเศษในเคมีอินทรีย์
2 (1-2-3)
CH233-311 Tissue Culturing and Technique
 การเพาะเลี้ยงและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-4)
CH233-507 Computation Chemistry
 เคมีคอมพิวเตอร์
2 (1-3-3)
CH233-314  
 วิทยาศาสตร์พิสูจน์หลักฐาน
3 (3-0-6)
CH233-103 Rubber and Rubber Technology
 ยางและเทคโนโลยียาง
3 (3-0-6)
CH233-112 Polymers in Solution
 พอลิเมอร์ในสารละลาย
3 (0-0-6)
CH233-309 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
CH233-403 Special Topic in Industrial Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม
2 (0-2-3)
CH233-405 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
CH233-319  
 ฝึกประสบการณ์อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (1-3-2)
CH233-307 Organic Reaction Mechanism
 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์
3 (3-0-0)
CH233-105 Polymer Characterization
 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
CH233-107 Plastic and Plastic Technology
 พลาสติกและเทคโนโลยีพลาสติก
3 (0-0-6)
CH233-404 Petroleum Technology
 เทคโนโลยีปิโตรเลียม
3 (0-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615