ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    36 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-302 Al-Quran for Quality Life Development II
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
1 (0-2-2)
GE219-305 Al-Quran for Quality Life Development V
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1 (0-2-2)
GE219-201 Islam and the Way of Life
 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
GE219-202 Science of Al-Quran and Al-Hadith
 ศาสตร์แห่งอัลกุรอานและอัลฮาดีษ
3 (3-0-6)
GE219-203 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE219-102 Concept of Education in Islam
 มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม
1 (1-0-2)
GE219-304 Al-Quran for Quality Life Development IV
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
1 (0-2-2)
GE219-306 Al-Quran for Quality Life Development VI
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
1 (0-2-2)
GE219-301 Al-Quran for Quality Life Development I
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1 (0-2-2)
GE219-307 Al-Quran for Quality Life Development VII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
1 (0-2-2)
GE219-308 Al-Quran for Quality Life Development VIII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1 (0-2-2)
GE219-317 Comparative Religions
 ศาสนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
GE219-303 Al-Quran for Quality Life Development III
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
1 (0-2-2)
 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-503 Islam and Science
 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-701 Thai in Daily Life
 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
GE219-702 Thai for Communication I
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-805 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
GE219-807 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-6)
GE219-806 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
GE219-801 Arabic for Communication I
 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-803 Malay Language for Communication I
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT234-103 Calculus
 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
IT234-102 Statistics for Information Technology
 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IT234-101 Discrete Mathematics for Information Technology
 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    66 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT234-218 Information Management I
 การบริหารสารสนเทศ 1
2 (2-0-4)
IT234-208 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
IT234-214 Software Development Process I
 กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ 1
2 (2-0-4)
IT234-224 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
IT234-225 E-Business
 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IT234-226 Information Assurance and Security
 การประกันและความมั่งคงสารนเทศ1
3 (3-0-6)
IT234-204 Computer Programming Workshop I
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-3-0)
IT234-207 Web Technology
 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-5)
IT234-223 Information Technology Services Management
 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
IT234-203 Computer Programming I
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 (2-0-4)
IT234-215 Software Development Process Workshop I
 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ 1
1 (0-3-0)
IT234-201 Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
IT234-213 Network Workshop II
 ปฏิบัติการเครือข่าย 2
1 (0-3-0)
IT234-227 Information Technology Professional Communication
 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IT234-231 Information Technology Seminar III
 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1 (0-3-0)
IT234-205 Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2 (2-0-4)
IT234-211 Network Workshop I
 ปฏิบัติการเครือข่าย 1
1 (0-3-0)
IT234-220 Information Management II
 การบริหารสารสนเทศ 2
2 (2-0-4)
IT234-221 Information Management Workshop II
 ปฏิบัติการการบริหารสารสนเทศ 2
1 (0-3-0)
IT234-217 Software Development Process Workshop II
 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2
1 (0-3-0)
IT234-222 Information Technology Infrastructure Management
 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
IT234-229 Information Technology Seminar I
 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1 (0-3-0)
IT234-230 Information Technology Seminar ll
 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1 (0-3-0)
IT234-232 Information Technology Project
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 (0-12-12)
IT234-228 Social Issues and Ethics for IT Professional
 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IT234-216 Software Development Process II
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2
2 (2-0-4)
IT234-206 Computer Programming Workshop II
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
1 (0-3-0)
IT234-210 Network I
 เครือข่าย 1
2 (2-0-4)
IT234-219 Information Management Workshop I
 ปฏิบัติการการบริหารสารสนเทศ 1
1 (0-3-0)
IT234-202 Computer and Information Technology Workshop
 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (0-3-0)
IT234-212 Network II
 เครือข่าย 2
2 (2-0-4)
IT234-209 Computer Platform Technology
 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT234-322 Selected Topics in Information Technology II
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
IT234-315 Data ase Architecture and Administration Wrokshop
 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
IT234-317 Supply Chain Management Workshop
 ปฏิบัตการเครื่อข่ายผู้ผลิต
3 (2-0-5)
IT234-324 Selected Topics in Information Technology IV
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3 (3-0-6)
IT234-316 Enterprise Resource Planning Workshop
 ปฏิการระบบวางแผนทรัพยากรวิสหกิจ
3 (2-2-5)
IT234-327 Selected Topics in Information Technology VII
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 7
3 (3-0-6)
IT234-328 Selected Topics in Information Technology VIII
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 8
3 (3-0-6)
IT234-302 Information Technology Comperative Education
 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 (0-18-0)
IT234-308 Advanced Object Oriented Mathodology
 กรรมวิธ๊เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
IT234-319 Enterprise Networking Workshop
 ปฏิบัติการเรื่อข่ายระดับวิสาหกิจ
3 (2-2-5)
IT234-318 Office Networking Workshop
 ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน
3 (2-2-4)
IT234-301 Industrial Training
 การฝึกงานภาคอุสหกรรม
3 (0-3-6)
IT234-321 Selected Topics in Information Technology I
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
IT234-313 Database Programming Workshop
 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
IT234-309 Java Server Side Programming Workshop
 การปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝั่งแม่ข่าย
3 (2-2-5)
IT234-311 Information Technology Project Management
 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IT234-312 Information Technology Entrepreneuship
 ผู้ประกอบการเทศโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IT234-314 Web Database Application Development Workshop
 การปฎิบัติการพัฒนาโปรอชแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ
3 (2-2-5)
IT234-325 Selected Topics in Information Technology V
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
3 (3-0-6)
IT234-304 Java Programming Workshop
 ปฏิบัติการโปรแกรมภาษาจาวา
3 (2-2-5)
IT234-307 Digital Media Production
 การสร้างสื่ดดิจิทัล
3 (2-2-5)
IT234-320 Independent Study
 การศึกษาหัวขัออิสระ
3 (0-3-6)
IT234-323 Selected Topics in Information Technology III
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3 (3-0-6)
IT234-326 Selected Topics in Information Technology VI
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
3 (3-0-6)
IT234-306 Computer Graphic Design
 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IT234-303 Appication Development for Mobil Devices
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
IT234-310 Web Services Technology
 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
3 (2-2-5)
IT234-305 Information Assurance and Security II
 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
 2.4 กลุ่มวิชาภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT234-405 English for Employment
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ
3 (3-0-6)
IT234-401 Content-Based Language Learning I
 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3 (3-0-6)
IT234-402 Content-Based Language Learning II
 การเรียนโดยอิงเนื้อหา 2
3 (2-2-5)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615