ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ชีววิทยาประยุกต์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    39 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บังคับเรียน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-403 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE219-305 Al-Quran for Quality Life Development V
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1 (0-2-2)
GE219-302 Al-Quran for Quality Life Development II
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
1 (0-2-2)
GE219-303 Al-Quran for Quality Life Development III
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
1 (0-2-2)
GE219-317 Comparative Religions
 ศาสนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
GE219-404 Politics and Economics in Society
 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3 (3-0-6)
GE219-308 Al-Quran for Quality Life Development VIII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1 (0-2-2)
GE219-307 Al-Quran for Quality Life Development VII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
1 (0-2-2)
GE219-301 Al-Quran for Quality Life Development I
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1 (0-2-2)
GE219-306 Al-Quran for Quality Life Development VI
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
1 (0-2-2)
GE219-304 Al-Quran for Quality Life Development IV
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
1 (0-2-2)
GE219-102 Concept of Education in Islam
 มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม
1 (1-0-2)
GE219-402 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE219-203 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE219-202 Science of Al-Quran and Al-Hadith
 ศาสตร์แห่งอัลกุรอานและอัลฮาดีษ
3 (3-0-6)
GE219-201 Islam and the Way of Life
 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-503 Islam and Science
 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
GE219-501 Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (1-4-4)
 1.3 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-805 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
GE219-804 Malay Language for Communication II
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
SC232-036 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
GE219-802 Arabic for Communication II
 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-702 Thai for Communication I
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-801 Arabic for Communication I
 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-803 Malay Language for Communication I
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
SC232-035 Basic English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2 (1-2-3)
SC232-034 English for Writing Topics and Presentation II
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนบทความและการนำเสนอ 2
2 (1-2-3)
SC232-033 English for Writing Topic and Presentation I
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนบทความและการนำเสนอ 1
2 (1-2-3)
SC232-032 English Spoken Language
 การพูดภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ
2 (1-2-3)
GE219-807 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-6)
GE219-806 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
GE219-703 Thai for Communication II
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
SC232-031 English Conversation II
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
2 (1-2-3)
SC232-030 English Conversation I
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
2 (1-2-3)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    89 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BI232-001 General Biology I
 ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (3-0-6)
BI232-202 General Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-0)
SC232-023 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-2)
CH233-003 General Chemistry II
 เคมีทั่วไป 2
3 (3-0-6)
MA232-017 Fundamental Mathematics I
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
CH233-015 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
CH233-016 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
BI232-201 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
BI232-003 General Biology II
 ชีววิทยาทั่วไป 2
3 (3-0-6)
BI232-004 General Biology Laboratoy II
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1 (0-3-0)
BI232-119 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-4)
CH233-001 General Chemistry I
 เคมีทั่วไป 1
3 (3-0-6)
CH233-002 General Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1 (0-3-0)
PS232-013 General Physic I
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (3-0-6)
IT232-021 General Computer Program for Scientist
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3 (2-2-4)
SC232-035 Applied Statistics
 สถิติประยุกต์
3 (2-2-4)
BI232-002 General Biology Laboratoy I
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1 (0-3-0)
CH233-004 General Chemistry Laboratory II
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1 (0-3-0)
PS232-014 General Physics Laboratory I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-3-0)
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและพื้นฐานวิชาชีพ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SC232-027 Resrearch in Applied Biology
 วิจัยทางชีววิทยาประยุกต์
3 (0-9-0)
SC232-028 Preparing for Co-Operative Education
 การเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษา
3 (2-3-4)
SC232-026 Preparation for Research
 การเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย
3 (2-3-4)
SC232-025 Practical Training in Applied Biology
 การฝึกงานทางชีววิทยาประยุกต์
3 (0-9-0)
SC232-029 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    38 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BI232-512  
 การผลิตโคนม
3 (2-3-4)
BI232-514  
 การจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยง
3 (2-3-4)
BI232-515  
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
3 (2-3-4)
CH233-005 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
BI232-415 Plant Pathology
 โรคพืช
3 (2-3-4)
BI232-212  
 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
3 (2-3-4)
BI232-306  
 การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำ
3 (2-3-4)
BI232-312  
 การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
3 (2-3-4)
CH233-006 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-0)
BI232-219 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4 (3-3-4)
BI232-204 Genetic Engineering
 พันธุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
BI232-412  
 การผลิตพืชผัก
2 (1-3-2)
BI232-503  
 หลักการเลี้ยงสัตว์
3 (2-3-4)
BI232-506  
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-3-4)
BI232-203 Principles of Genetics
 หลักพันธุศาสตร์
3 (2-3-4)
BI232-408 Medicinal and Spice Plants
 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
3 (2-3-4)
BI232-401 General Botany
 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-4)
BI232-210 Food Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3 (2-3-4)
BI232-211 Algae Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย
3 (2-3-4)
BI232-303  
 มีนวิทยา
3 (2-3-4)
BI232-305  
 การวางแผนการทดลอง
3 (2-3-4)
BI232-313  
 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาน
3 (2-3-4)
BI232-314  
 การเพาะเลี้ยงแพลงค์ตอน
3 (2-3-4)
BI232-315  
 เครื่องมืออุปกรณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-4)
BI232-320  
 การออกแบบ การสร้าง และการจัดการฟาร์มและโรงเพาะฟัก
3 (2-3-4)
BI232-411  
 การวิเคราะห์ดินและพืช
3 (2-3-4)
BI232-414  
 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม้ใช้ดิน
3 (2-3-4)
BI232-417  
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-4)
BI232-502  
 สรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-3-4)
BI232-504  
 หลักการผลิตสัตว์
2 (2-0-4)
BI232-508  
 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
3 (2-3-4)
BI232-513  
 เทคโนโลยีการผลิตแพะ-แกะ
3 (2-3-4)
BI232-516  
 การผสมเทียน
3 (2-3-4)
BI232-206 Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพ
4 (3-3-4)
BI232-406 Sustainable Agriculture
 การเกษตรเพื่อความยั่งยืน
3 (2-3-4)
BI232-304  
 การขยายพันธุ์ปลา
3 (2-3-4)
BI232-403  
 หลักการเพาะปลูก
3 (2-3-4)
BI232-510  
 อาหารปลอดภัยและมาตรฐานฟาร์ม
3 (3-0-6)
BI232-213 Enzyme Technology
 เทคโนโลยีเอนไซม์
3 (2-3-4)
BI232-409 Mushroom Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3 (2-3-4)
BI232-214 Energy in Biotechnology
 พลังงานจากเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-4)
BI232-205 Genetic Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
1 (0-3-0)
BI232-215  
 เทคโนโลยีชีวภาพสิงแวดลอม
3 (2-3-4)
BI232-302  
 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับประมงค
2 (0-0-4)
BI232-410  
 การจัดการดินและปุ๋ย
3 (2-3-4)
BI232-501  
 ปศุสัตว์อินทรีย์
3 (2-0-4)
BI232-207 Agricultural Waste Management
 การจัดการของเสียทางการเกษตร
4 (3-3-4)
BI232-208 Immunology
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
3 (2-3-4)
BI232-310  
 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
BI232-316  
 พันธ์ศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-4)
BI232-318  
 โรคและปรสิตของปลา
3 (2-3-4)
BI232-319  
 การจัดการธุรกิจฟามร์สัตว์น้ำ
3 (0-0-6)
BI232-404  
 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-4)
BI232-413 Production of Plant in Organic Farming Systems
 การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
3 (3-0-6)
BI232-416  
 หลักการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
3 (2-3-4)
BI232-505  
 การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-3-4)
BI232-217  
 เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ
3 (2-3-4)
BI232-218  
 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
BI232-308  
 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2 (2-0-4)
BI232-317  
 การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
BI232-405  
 สรีรวิทยาของพืช
3 (2-3-4)
BI232-418  
 การจัดการธุรกิจเกษตร
3 (3-0-0)
BI232-507  
 วัตถุดิบอาหารสัตว์
3 (2-3-4)
BI232-509  
 การสร้างสูตรอาหารและการผลิตอาหารสัตว์
3 (2-3-4)
BI232-511  
 การผลิตโคเนื้อ
3 (2-3-4)
BI232-407 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อของพืช
3 (2-3-4)
BI232-209 Traditional Fermented - Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้าน
3 (2-3-4)
BI232-216 Pharmaceutical Biotechnology
 เภสัชกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-4)
BI232-307  
 อาหารสัตว์และการให้อาหาร
3 (2-3-4)
BI232-309 Integrated Fish Culture
 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
3 (2-3-4)
BI232-311  
 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
3 (2-3-4)
BI232-402  
 กฎหมายเกษตร
3 (2-3-4)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615