ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    34 หน่วยกิต
 1.1 กล่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-403 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE219-401 Introduction to Law
 กฏหมายเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE219-404 Politics and Economics in Society
 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3 (3-0-6)
GE219-405 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE219-101 Study Skill and Research
 ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)
GE219-402 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE219-203 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE219-201 Islam and the Way of Life
 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-305 Al-Quran for Quality Life Development V
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1 (0-2-2)
GE219-304 Al-Quran for Quality Life Development IV
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
1 (0-2-2)
GE219-301 Al-Quran for Quality Life Development I
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1 (0-2-2)
GE219-318 Role of Religion in Social
 บทบาทศาสนาในสังคม
2 (2-0-4)
GE219-303 Al-Quran for Quality Life Development III
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
1 (0-2-2)
GE219-307 Al-Quran for Quality Life Development VII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
1 (0-2-2)
GE219-319 Religion and Culture
 ศาสนาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
GE219-306 Al-Quran for Quality Life Development VI
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
1 (0-2-2)
GE219-308 Al-Quran for Quality Life Development VIII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1 (0-2-2)
GE219-302 Al-Quran for Quality Life Development II
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
1 (0-2-2)
GE219-317 Comparative Religions
 ศาสนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
GE219-320 Religions in ASEAN
 ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
2 (2-0-4)
 1.3 กล่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-502 Science Technology and Human
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมนุษย์
3 (3-0-6)
GE219-504 Environmental Technology and Life
 สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต
3 (3-0-6)
GE219-503 Islam and Science
 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-702 Thai for Communication I
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-807 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-6)
GE219-806 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
GE219-701 Thai in Daily Life
 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    94 หน่วยกิต
 2.1 กล่มวิชาแกน    46 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT231-110 Data Structures Using C Laboratory
 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลใช้ภาษา C
1 (0-3-0)
IT231-105 Programming I
 การเขียนโปรแกรม 1
3 (3-0-6)
IT231-109 Data Structures Using C
 โครงสร้างข้อมูลใช้ภาษา C
3 (3-0-6)
IT231-118 Microprocessors and Its Applications
 ไมโครโปรเซสเซอร์และประยุกต์ใช้งาน
3 (3-0-6)
IT231-106 Programming I Laboratory
 ปฎิบัติการการเขียนโปรแกรม 1
1 (0-3-0)
IT231-116 Digital Systems for Information Technology
 ระบบดิจิตอลสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-4)
IT231-101 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3 (3-0-6)
IT231-102 Statistics and Probability
 สถิติและความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)
IT231-104 Computer and Information Technology Laboratory
 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (0-3-0)
IT231-113 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
IT231-114 Database Management Systems
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
IT231-103 Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IT231-117 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
IT231-107 Programming II
 การเขียนโปรแกรม 2
3 (3-0-6)
IT231-111 Design and Analysis of Algorithm
 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
IT231-112 Computer Architecture and Organization
 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
IT231-108 Programming II Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 2
1 (0-3-0)
IT231-115 Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (2-2-4)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    48 หน่วยกิต
 2.2.1 ก.เอกบังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT231-207 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
IT231-201 Data Communication and Computer Networking
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
IT231-213 Industrial Project
 โครงงานอุตสาหการ
6 (0-12-0)
IT231-208 Information Technology Law and Ethic
 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IT231-203 Wireless and Mobile Technology
 เทคโนโลยีพกพาและเทคโนโลยีไร้สาย
3 (3-0-6)
IT231-202 Computer Network Laboratory
 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1 (0-3-0)
IT231-211 Technical Writing
 เทคนิคการเขียน
3 (3-0-6)
IT231-204 E-Business System
 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IT231-210 Programming III Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 3
1 (0-3-0)
IT231-205 Multimedia Systems and Application
 มัลติมีเดียและประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-4)
IT231-212 Infomation Technology Seminar
 สัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (0-3-0)
IT231-209 Programming III
 การเขียนโปรแกรม 3
3 (3-0-6)
IT231-206 Artificial Intelligent
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
 2.2.2 ข.เอกเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EB231-605 E-Business Modeling and Development
 การพัฒนารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
SE231-404 Software Maintenance and Software Project Management
 การบริหารโครงงานและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
DC231-501 Digital Communication System
 ระบบสื่อสารดิจิตอล
3 (2-2-4)
EB231-604 Business Decision Analysis
 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
EB231-601 Software Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
3 (3-0-0)
SE231-403 Software Design
 การออกแบบวอฟต์แวร์
3 (3-0-0)
DC231-504 Broad Band Network
 เครือข่ายบรอดแบนด์
3 (3-0-6)
EB231-606 E-Customer Relationship Management
 การบริหารความสัมพันธ์ระบบลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
EB231-607 Dicision Support System
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
SE231-401 Software Acquisition and Implementation
 ความรู้ทางซอฟต์แวร์และการอิมพลีเม้นเตชั่น
3 (3-0-6)
MS231-305 Multimedia Data Technologies
 เทคโนโลยีข้อมูลมัลติมีเดีย
3 (2-2-4)
SE231-407 Advanced Programming Languages
 ภาษาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
3 (2-2-4)
DC231-508 Mobile Computing
 คอมพิวเตอร์พกพา
3 (3-0-6)
DC231-502 Advance Computer Network
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (2-2-6)
SE231-402 Software Requirement Specifications (SRS)
 คุณลักษณะเฉพาะของซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
MS231-306 Multimedia Packages
 มัลติมีเดียแพกเกจ
3 (2-2-4)
DC231-506 Network Security
 ความมั่นคงของเครือข่าย
3 (3-0-0)
DC231-503 LAN and WAN System
 ระบบ LAN และ WAN
3 (3-0-6)
MS231-304 Multimedia Information System
 ระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย
3 (2-2-4)
MS231-307 Multimedia for Web Programming
 มัลติมีเดียกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-4)
EB231-603 Operation Research
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
MS231-302 Advanced Graphics
 กราฟฟิกส์ขั้นสูง
3 (2-2-4)
MS231-301 Graphics and its Application
 กราฟฟิกส์และการประยุกต์ใช้
3 (2-2-4)
EB231-608 Network and Information Security
 ความมั่นคงของเครือข่ายและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
DC231-505 Network Programming
 การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
EB231-602 Electronic Document Management System
 ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
MS231-303 Computer Animation
 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว
3 (2-2-4)
SE231-405 Software Economics
 เศรษฐศาสตร์ซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
SE231-406 Software Testing
 การทดสอบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
DC231-507 Network Management System
 การบริหารระบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
 3 หมวดเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615