ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    35 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บังคับเรียน    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-403 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE219-308 Al-Quran for Quality Life Development VIII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1 (0-2-2)
GE219-303 Al-Quran for Quality Life Development III
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
1 (0-2-2)
GE219-305 Al-Quran for Quality Life Development V
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1 (0-2-2)
GE219-301 Al-Quran for Quality Life Development I
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1 (0-2-2)
GE219-306 Al-Quran for Quality Life Development VI
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
1 (0-2-2)
GE219-302 Al-Quran for Quality Life Development II
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
1 (0-2-2)
GE219-402 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE219-307 Al-Quran for Quality Life Development VII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
1 (0-2-2)
GE219-102 Concept of Education in Islam
 มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม
1 (1-0-2)
GE219-401 Introduction to Law
 กฏหมายเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE219-202 Science of Al-Quran and Al-Hadith
 ศาสตร์แห่งอัลกุรอานและอัลฮาดีษ
3 (3-0-6)
GE219-201 Islam and the Way of Life
 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
GE219-101 Study Skill and Research
 ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)
GE219-404 Politics and Economics in Society
 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3 (3-0-6)
GE219-304 Al-Quran for Quality Life Development IV
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
1 (0-2-2)
 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-505 History and Philosophy of Science and Technology
 ประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE219-504 Environmental Technology and Life
 สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต
3 (3-0-6)
GE219-503 Islam and Science
 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
GE219-501 Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (1-4-4)
 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-702 Thai for Communication I
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-806 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
GE219-805 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
 1.3.2 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-807 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-6)
GE219-801 Arabic for Communication I
 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-804 Malay Language for Communication II
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-802 Arabic for Communication II
 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-803 Malay Language for Communication I
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT232-020 Management of Information Technology
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-4)
SC232-023 Seminar in Scieance
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
1 (1-0-2)
PS232-013 General Physic I
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (3-0-6)
PS232-016 General Physics Laboratory II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 (0-3-0)
PS232-015 General Physic II
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3 (3-0-6)
SC232-024 Scientific Project Proposal
 การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
2 (0-6-0)
CH232-006 General Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1 (0-3-0)
CH232-007 General Chemistry II
 เคมีทั่วไป 2
3 (3-0-6)
BI232-001 General Biology I
 ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (3-0-6)
CH232-012 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
CH232-009 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
CH232-008 General Chemistry Laboratory II
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1 (0-3-0)
SC232-022 Scientific Research Methodology
 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
BI232-002 General Biology Laboratoy I
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1 (0-3-0)
CH232-005 General Chemistry I
 เคมีทั่วไป 1
3 (3-0-6)
BI232-004 General Biology Laboratoy II
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1 (0-3-0)
BI232-003 General Biology II
 ชีววิทยาทั่วไป 2
3 (3-0-6)
ST232-021 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
MA232-018 Fundamental Mathematics II
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
4 (4-0-8)
IT232-019 Programming Language for Scientist
 การใช้โปรแกรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
CH232-011 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
CH232-010 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
PS232-014 General Physics Laboratory I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-3-0)
MA232-017 Fundamental Mathematics I
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขากลุ่มวิชาเอก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BI232-117 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
4 (3-3-4)
CH232-201 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
ES232-606 Environmental Quality Analysis
 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-4)
PS232-318 Scientic Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์
3 (0-9-0)
BI232-113 Genetic Systems of Microorganisms
 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
PS232-306 Electronics
 อิเลคทรอนิกส์
3 (3-0-6)
MA232-403 Introduction to Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA232-405 Introduction to Complex Analysis
 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA232-406 Introduction to Algebra
 พีชคณิตเบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA232-409 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
MA232-411 Mathematical Proofs
 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ST232-503 Statistical Theory III
 ทฤษฎีสถิติ 3
3 (3-0-6)
ST232-515 Selected Topics in Statistics
 หัวข้อพิเศษทางสถิติ
3 (3-0-6)
ES232-604 Urban Environment and Management
 สิ่งแวดล้อมเมืองและการจัดการ
3 (3-0-6)
BI232-121 Introduction to Biotoxicology
 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น
3 (3-0-0)
CH232-203 Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์
3 (3-0-6)
ES232-616 Selected Topics in Environmental Science
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และสภาวะแวดล้อม
3 (3-0-6)
PS232-301 Machanics
 กลศาสตร์
3 (3-0-6)
PS232-316 Islamic Astronomy
 ดาราศาสตร์อิสลาม
3 (3-0-6)
PS232-319 Professional Training
 ฝึกงาน
3 (0-12-0)
BI232-106 Animal Physiology
 สรีระวิทยาของสัตว์
3 (2-3-4)
PS232-307 Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์
1 (0-3-0)
MA232-401 Introduction to Mathematical Logic
 คณิตตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA232-404 Introduction to Real Analysis
 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA232-415 Mathematical Analysis
 การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
MA232-416 Vector Analysis
 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3 (3-0-6)
MA232-420 Professional Training
 ฝึกงาน
3 (0-12-0)
BI232-116 General Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-0)
BI232-122 Selected Topics in Biology
 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา
3 (3-0-6)
CH232-207 Spectroscopy
 การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโคปี
3 (3-0-6)
CH232-209 Chemistry of Natural Products
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
CH232-218 Scientic Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์
3 (0-9-0)
CH232-219 Professional Training
 ฝึกงาน
3 (0-12-0)
ES232-611 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
ES232-617 Scientic Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์
3 (0-9-0)
PS232-315 Introduction to Astronomy
 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
BI232-108 Invertebrate Zoology
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-3-4)
BI232-103 Economic Botany
 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
BI232-111 Molecular Biology
 ชีววิทยาระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
CH232-210 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
PS232-312 Energy Resources
 ทรัพยากรพลังงาน
3 (3-0-6)
ST232-508 Statistical Analysis and Experimental Designs
 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง
3 (3-0-6)
BI232-101 General Botany
 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-4)
BI232-102 Plant Physiology
 สรีระวิทยาของพืช
3 (3-0-6)
BI232-115 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
BI232-118 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4 (3-0-0)
CH232-202 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-0)
PS232-303 Introduction to Quantum Machanics
 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
PS232-308 Physics of Solid
 ฟิสิกส์ของแข็ง
3 (3-0-6)
BI232-107 Vertebrate Zoology
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3 (3-0-6)
PS232-305 Electromagnetic Theory
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
PS232-311 Introduction to Metrology
 มาตรวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA232-402 Differential Equation
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
MA232-408 Solid Analytical Geometry
 เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ
3 (3-0-6)
MA232-410 Introduction to Topology
 โทโพโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA232-418 Selected Topics in Mathematic
 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ST232-512 Non-Parametric Statistics
 สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
3 (3-0-6)
ST232-516 Scientic Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์
3 (0-9-3)
ST232-517 Professional Training
 ฝึกงาน
3 (0-12-0)
ES232-612 Geographical Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
BI232-104 Medical Plants
 พืชสมุนไพร
3 (3-0-6)
BI232-123 Scientic Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์
3 (0-9-0)
CH232-217 Selected Topics in Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมี
3 (3-0-6)
CH232-208 Applied Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ประยุกต์
3 (3-0-6)
CH232-216 Petrochemistry
 ปิโตรเคมี
3 (3-0-6)
PS232-304 Thermal Physic
 ฟิสิกส์ความร้อน
3 (3-0-6)
ST232-507 Statistical Data Processing
 การประมวลผลข้อมูลสถิติ
3 (3-0-6)
BI232-124 Professional Training
 ฝึกงาน
3 (0-12-0)
CH232-215 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
ES232-614 Sewage and Human Waste Treatment and Disposal
 การบำบัดและการกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
3 (3-0-6)
BI232-112 Genetic Engineering
 พันธุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
CH232-214 Material Chemistry
 เคมีของวัสดุ
3 (3-0-6)
PS232-313 Atomic Physics
 ฟิสิกส์ของอะตอม
3 (3-0-6)
MA232-412 Introduction to Set Theory
 ทฤษฎีเซตเบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA232-413 Introduction to Number Theory
 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA232-417 Mathematics Modeling
 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ST232-501 Statistical Theory I
 ทฤษฎีสถิติ 1
3 (3-0-6)
ST232-510 Regression and Correlation Analysis
 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
3 (3-0-6)
ST232-514 Time Series Analysis and Forecasting
 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและพยากรณ์
3 (3-0-6)
ES232-613 Waste Management
 การจัดการของเสีย
3 (3-0-6)
BI232-105 General Zoology
 สัตววิทยาทั่วไป
3 (3-0-0)
BI232-114 Biotechnolgy
 เทคโนโลยีชีวภาพ
4 (3-3-4)
BI232-119 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-4)
BI232-120 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (3-0-0)
CH232-204 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-6)
CH232-211 Food Chemistry
 เคมีของอาหาร
3 (2-3-4)
ES232-607 Water and Wastewater Analysis
 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
3 (2-3-4)
ES232-608 Water Quality Management and Planning
 การวางแผนและการจัดการคุณภาพน้ำ
3 (3-0-6)
ES232-615 Environmental Toxicology
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
PS232-317 Selected Topics in Physics
 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3 (3-0-6)
CH232-206 Instrumental Analysis
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
3 (3-0-6)
CH232-205 Physical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1 (0-3-0)
MA232-414 Modern Mathematics
 คณิตศาสตร์แผนใหม่
3 (3-0-6)
MA232-419 Scientic Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์
3 (0-9-0)
ST232-502 Statistical Theory II
 ทฤษฎีสถิติ 2
3 (3-0-6)
ST232-506 Analysis of Variance
 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
3 (3-6-0)
ST232-509 Elementary Sampling Theory
 ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ST232-511 Decision Theory
 ทฤษฎีการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
ST232-513 Statistical Quality Control
 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
BI232-109 Principles of Genetics
 หลักพันธุศาสตร์
3 (2-3-4)
CH232-212 Agricultural Chemistry
 เคมีเกษตร
3 (2-3-4)
ES232-618 Professional Training
 ฝึกงาน
3 (0-12-0)
PS232-302 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-0)
PS232-310 Introduction to Meterial Science
 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
BI232-110 Cell Biology
 ชีววิทยาระดับเซลล์
3 (3-0-6)
CH232-213 Environmental Chemistry and Safety
 เคมีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย
3 (3-0-6)
PS232-309 Wave and Optics
 คลื่นและทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
PS232-314 Nuclear Physics
 ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์
3 (3-0-6)
MA232-407 Introduction to Linear Algebra
 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ST232-504 Probability
 ความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)
ST232-505 Statistical Analysis
 สถิติวิเคราะห์
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาโท    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ES232-601 Environmental Science
 วิทยาศาสตร์สภาวะสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
ES232-603 Natural Resources and Environmental Conservation
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
3 (3-0-6)
ES232-605 Biodiversity Conservation
 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (3-0-6)
ES232-602 Natural Resources
 ทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
ES232-610 Enviromental Management System
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615