ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : สถาบันภาษานานาชาติ
 ระดับการศึกษา : เตรียมภาษานานาชาติ
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการจัดการเรียนรู้    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2100-108 Al-Quran for Quality Life Development VIII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1 (0-2-1)
 2 หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(เอกเทศ)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200-401 Thai for Foreign Learners
 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
3 (2-2-5)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615