ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : สถาบันภาษานานาชาติ
 ระดับการศึกษา : เตรียมภาษานานาชาติ
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการจัดการเรียนรู้    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-101 Study Skill and Research
 ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)
GE219-102 Concept of Education in Islam
 มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม
1 (1-0-2)
 2 หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(เอกเทศ)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE219-307 Al-Quran for Quality Life Development VII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
1 (0-2-2)
GE219-308 Al-Quran for Quality Life Development VIII
 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1 (0-2-2)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615