เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(ปีพ.ศ. 2555)1354 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(ปีพ.ศ. 2559)1374 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)(ปีพ.ศ. 2564)1244 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   
  วิทยาศาสตร์(ปีพ.ศ. 2549)1414 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)(ปีพ.ศ. 2550)1344 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาเคมีประยุกต์   
  เคมีประยุกต์(ปีพ.ศ. 2552)1364 2.00
  เคมีประยุกต์(ปีพ.ศ. 2555)1354 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์   
  ชีววิทยาประยุกต์(ปีพ.ศ. 2555)1344 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล   
  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล(ปีพ.ศ. 2557)1364 2.00
  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล(ปีพ.ศ. 2562)1304 2.00
  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล(ปีพ.ศ. 2564)1204 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์   
  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)(ปีพ.ศ. 2562)1244 2.00
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615