เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียนเรียน Online8 ธ.ค. 2560 8:00 น.26 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online15 ธ.ค. 2560 8:00 น.24 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online15 ธ.ค. 2560 8:00 น.24 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)15 ธ.ค. 2560 8:00 น.26 ธ.ค. 2560 23:00 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 ธ.ค. 2560 8:00 น.26 ธ.ค. 2560 23:00 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา15 ธ.ค. 2560 8:00 น.26 ธ.ค. 2560 23:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 ธ.ค. 2560 8:00 น.26 ธ.ค. 2560 23:00 น.
  -ช่วงวันขอลาพักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา15 ธ.ค. 2560 8:00 น.14 ม.ค. 2561 16:00 น.
  -ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ผ่านมา15 ธ.ค. 2560 8:00 น.14 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -วันเปิดภาคการศึกษา15 ธ.ค. 2560 8:00 น.30 เม.ย. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท25 ธ.ค. 2560 8:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:00 น.
  -ช่วงวันถอนรายวิชา บันทึก "W" ในรายวิชาที่ถอน31 ธ.ค. 2560 8:00 น.8 ก.พ. 2561 16:00 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค9 ม.ค. 2561 8:00 น.10 ม.ค. 2561 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา23 มี.ค. 2561 8:00 น.31 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค6 เม.ย. 2561 8:00 น.8 เม.ย. 2561 16:00 น.
  -ปิดภาคการศึกษา9 เม.ย. 2561 8:00 น.24 มิ.ย. 2561 16:00 น.
  -ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ10 พ.ค. 2561 8:00 น.
  -พิธีประสาทปริญญา9 ก.ย. 2561 8:00 น.9 ก.ย. 2561 23:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615