เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ประกาศตารางเรียน ตารางสอนประจำภาค29 พ.ค. 2561 0:00 น.14 พ.ค. 2563 23:59 น.
 • วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์5 ส.ค. 2561 5 ก.ย. 2561
 • ช่วงวันที่บันทึกข้มูลประวัตินักศึกษาและเปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา5 พ.ค. 2563 8:00 น.30 ธ.ค. 2563 23:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online10 พ.ค. 2563 0:00 น.14 พ.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online10 พ.ค. 2563 0:01 น.30 ส.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online10 พ.ค. 2563 0:02 น.14 พ.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 3 ลงทะเบียนเรียน Online10 พ.ค. 2563 0:03 น.14 พ.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 4 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียน Online10 พ.ค. 2563 0:04 น.14 พ.ค. 2563 23:59 น.
  -นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Online ทุกชั้นปี10 พ.ค. 2563 0:05 น.14 พ.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด10 พ.ค. 2563 20 มิ.ย. 2599
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป16 พ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564
 • โครงการทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย(นักศึกษาใหม่)30 มิ.ย. 2563 4 ก.ค. 2563
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท5 ก.ค. 2563 0:00 น.18 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)5 ก.ค. 2563 0:01 น.18 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 ก.ค. 2563 0:01 น.18 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา5 ก.ค. 2563 0:02 น.18 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา5 ก.ค. 2563 0:03 น.18 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา5 ก.ค. 2563
 • ช่วงเวลาคณะเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่มเพิ่มเติม5 ก.ค. 2563 9:00 น.14 ก.ค. 2563 16:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ผ่านมา5 ก.ค. 2563 9:00 น.17 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันขอลาพักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา5 ก.ค. 2563 9:00 น.4 ส.ค. 2563 16:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะเปิดรายวิชาที่จะเปิดสอนประจำภาค14 ก.ค. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันของการลาพักการศึกษาและบันทึก"W"สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนในภาคนั้น19 ก.ค. 2563 9:00 น.27 ส.ค. 2563 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)19 ก.ค. 2563 9:00 น.27 ส.ค. 2563 16:00 น.
 • วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 1028 ก.ค. 2563
 • ปิดวันอะรอฟะฮ์(9ซุลฮิจเญาะห์)และวันอีดิลอัฏฮา(10-13ซุลฮิจญะฮฺ)30 ก.ค. 2563 3 ส.ค. 2563
 • วันหยุด วันแม่แห่งชาติ12 ส.ค. 2563
 • ช่วงวันสอบกลางภาค6 ก.ย. 2563 9:00 น.15 ก.ย. 2563 16:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะส่งขอสอบปลายภาค10 ก.ย. 2563
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา1 ต.ค. 2563 9:00 น.1 ธ.ค. 2563 23:00 น.
 • วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 913 ต.ค. 2563
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ P ภาคการศึกษาที่ผ่านมา18 ต.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค19 ต.ค. 2563 9:00 น.2 พ.ย. 2563 16:00 น.
 • ช่วงวันบันทึกผลการเรียน21 ต.ค. 2563 9:00 น.17 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • วันหยุด วันปิยมหาราช23 ต.ค. 2563
 • ปิดภาคการศึกษา3 พ.ย. 2563 21 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันที่คณาจารย์ส่งผลการศึกษาไปยังคณะ4 พ.ย. 2563 9:01 น.17 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ18 พ.ย. 2563 9:02 น.24 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • วันประกาศผลการศึกษาผ่านระบบ e-Register18 พ.ย. 2563 9:03 น.24 พ.ย. 2563 23:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615