เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด11 พ.ย. 2559 8:00 น.31 พ.ค. 2567 16:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะเปิดรายวิชาที่จะเปิดสอนประจำภาค26 ต.ค. 2560 0:00 น.26 ต.ค. 2560 0:00 น.
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป1 พ.ย. 2560 8:00 น.31 ก.ค. 2561 16:00 น.
 • ประกาศตารางเรียน ตารางสอนประจำภาค26 พ.ย. 2560 0:00 น.26 พ.ย. 2560 0:00 น.
 • ช่วงวันที่บันทึกข้มูลประวัตินักศึกษาและเปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา3 ธ.ค. 2560 0:00 น.31 ธ.ค. 2560 0:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online6 ธ.ค. 2560 8:59 น.10 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 3 ลงทะเบียนเรียน Online6 ธ.ค. 2560 9:00 น.10 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 4 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียน Online6 ธ.ค. 2560 9:00 น.10 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online7 ธ.ค. 2560 9:00 น.10 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online7 ธ.ค. 2560 9:00 น.10 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Online ทุกชั้นปี7 ธ.ค. 2560 9:01 น.10 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท11 ธ.ค. 2560 8:00 น.25 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา11 ธ.ค. 2560 8:00 น.15 เม.ย. 2561 16:00 น.
 • ช่วงเวลาคณะเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่มเพิ่มเติม11 ธ.ค. 2560 8:30 น.24 ธ.ค. 2560 16:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)11 ธ.ค. 2560 8:59 น.25 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา11 ธ.ค. 2560 9:00 น.25 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา11 ธ.ค. 2560 9:00 น.25 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา11 ธ.ค. 2560 9:00 น.25 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ P ภาคการศึกษาที่ผ่านมา11 ธ.ค. 2560 9:00 น.15 เม.ย. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ผ่านมา11 ธ.ค. 2560 9:01 น.10 ม.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันขอลาพักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา11 ธ.ค. 2560 9:02 น.10 ม.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันของการลาพักการศึกษาและบันทึก"W"สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนในภาคนั้น26 ธ.ค. 2560 8:00 น.8 ก.พ. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)26 ธ.ค. 2560 8:00 น.8 ก.พ. 2561 16:00 น.
 • กีฬามหาวิทยาลัยฟาฏอนี26 ม.ค. 2561 8:00 น.28 ม.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค4 ก.พ. 2561 8:00 น.6 ก.พ. 2561 16:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะส่งขอสอบปลายภาค1 มี.ค. 2561 0:00 น.8 มี.ค. 2561 0:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา18 มี.ค. 2561 8:00 น.31 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค2 เม.ย. 2561 8:00 น.15 เม.ย. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันบันทึกผลการเรียน10 เม.ย. 2561 8:00 น.7 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • ปิดภาคการศึกษา16 เม.ย. 2561 0:00 น.23 มิ.ย. 2561 0:00 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์ส่งผลการศึกษาไปยังคณะ16 เม.ย. 2561 8:00 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ30 เม.ย. 2561 8:00 น.7 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • วันประกาศผลการศึกษาผ่านระบบ e-Register8 พ.ค. 2561 8:01 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615