เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด17 ก.ค. 2559 7:59 น.31 ม.ค. 2566 23:00 น.
 • ประกาศตารางเรียน ตารางสอนประจำภาค14 พ.ค. 2560 0:00 น.4 ส.ค. 2560 0:00 น.
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโท20 พ.ค. 2560 9:00 น.31 ธ.ค. 2561 23:00 น.
 • โครงการทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย(นักศึกษาใหม่)3 ก.ค. 2560 0:00 น.8 ก.ค. 2560 0:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา เริ่มต้นเสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า(วันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท รวมวันหยุด)9 ก.ค. 2560 0:00 น.25 พ.ย. 2560 0:00 น.
 • ช่วงเวลาคณะเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่มเพิ่มเติม9 ก.ค. 2560 8:00 น.19 ก.ค. 2560 16:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า9 ก.ค. 2560 8:00 น.21 ก.ค. 2560 23:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)9 ก.ค. 2560 8:01 น.21 ก.ค. 2560 23:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 ก.ค. 2560 8:02 น.21 ก.ค. 2560 23:00 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา9 ก.ค. 2560 8:02 น.21 ก.ค. 2560 23:00 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา9 ก.ค. 2560 8:02 น.21 ก.ค. 2560 23:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ผ่านมา9 ก.ค. 2560 9:00 น.10 ส.ค. 2560 16:00 น.
 • ช่วงวันขอลาพักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา9 ก.ค. 2560 9:00 น.10 ส.ค. 2560 16:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ P ภาคการศึกษาที่ผ่านมา9 ก.ค. 2560 9:00 น.26 พ.ย. 2560 16:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online11 ก.ค. 2560 8:59 น.12 ส.ค. 2560 23:00 น.
  -ชั้นปี 3 ลงทะเบียนเรียน Online11 ก.ค. 2560 9:00 น.12 ส.ค. 2560 23:00 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online11 ก.ค. 2560 9:00 น.12 ส.ค. 2560 23:00 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online11 ก.ค. 2560 9:00 น.12 ส.ค. 2560 23:00 น.
  -ชั้นปี 4 ลงทะเบียนเรียน Online11 ก.ค. 2560 9:00 น.12 ส.ค. 2560 23:00 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ และรอบเก็บตกลงทะเบียนเรียน Online14 ก.ค. 2560 9:00 น.12 ส.ค. 2560 23:00 น.
 • ช่วงวันของการลาพักการศึกษาและบันทึก"W"สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนในภาคนั้น21 ก.ค. 2560 9:00 น.21 ก.ย. 2560 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)21 ก.ค. 2560 9:01 น.21 ก.ย. 2560 16:00 น.
 • ช่วงวันที่บันทึกข้มูลประวัตินักศึกษาและเปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา23 ก.ค. 2560 9:00 น.31 ส.ค. 2561 23:00 น.
 • วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์10 ส.ค. 2560 0:00 น.10 ส.ค. 2560 0:00 น.
 • ปิดวันอะรอฟะฮ์(9ซุลฮิจเญาะห์)และวันอีดิลอัฏฮา(10-13ซุลฮิจญะฮฺ)31 ส.ค. 2560 9:00 น.4 ก.ย. 2560 16:00 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค10 ก.ย. 2560 9:00 น.15 ก.ย. 2560 16:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะส่งขอสอบปลายภาค12 ก.ย. 2560 9:00 น.12 ต.ค. 2560 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา15 ต.ค. 2560 9:00 น.31 ธ.ค. 2560 23:00 น.
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค12 พ.ย. 2560 9:00 น.26 พ.ย. 2560 16:00 น.
 • ปิดภาคการศึกษา27 พ.ย. 2560 0:00 น.10 ธ.ค. 2560 0:00 น.
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ10 ธ.ค. 2560 8:00 น.17 ธ.ค. 2560 16:00 น.
  -วันประกาศผลการศึกษาผ่าน Internet18 ธ.ค. 2560 9:00 น.7 ม.ค. 2561 0:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615