เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันสุดท้ายคณะเปิดรายวิชาที่จะเปิดสอนประจำภาค26 ต.ค. 2560 0:00 น.26 ต.ค. 2560 0:00 น.
 • กีฬามหาวิทยาลัยฟาฏอนี26 ม.ค. 2561 8:00 น.28 ม.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันบันทึกผลการเรียน10 เม.ย. 2561 8:00 น.7 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์ส่งผลการศึกษาไปยังคณะ16 เม.ย. 2561 8:00 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโท16 พ.ค. 2561 9:00 น.31 ธ.ค. 2562 23:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ผ่านมา22 พ.ค. 2561 9:00 น.31 ก.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ P ภาคการศึกษาที่ผ่านมา22 พ.ค. 2561 9:00 น.8 พ.ย. 2561 16:00 น.
 • ประกาศตารางเรียน ตารางสอนประจำภาค29 พ.ค. 2561 0:00 น.15 ก.ค. 2561 0:00 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด29 พ.ค. 2561 7:59 น.31 ม.ค. 2567 23:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online29 พ.ค. 2561 8:59 น.30 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 4 ลงทะเบียนเรียน Online29 พ.ค. 2561 9:00 น.4 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 3 ลงทะเบียนเรียน Online29 พ.ค. 2561 9:00 น.4 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online30 พ.ค. 2561 9:00 น.4 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ และรอบเก็บตกลงทะเบียนเรียน Online1 มิ.ย. 2561 9:00 น.4 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • โครงการทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย(นักศึกษาใหม่)23 มิ.ย. 2561 0:00 น.31 ก.ค. 2561 0:00 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online25 มิ.ย. 2561 9:00 น.17 ก.ค. 2561 12:30 น.
 • ช่วงวันที่บันทึกข้มูลประวัตินักศึกษาและเปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา29 มิ.ย. 2561 8:00 น.30 ธ.ค. 2561 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา เริ่มต้นเสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า(วันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท รวมวันหยุด)1 ก.ค. 2561 7:00 น.8 พ.ย. 2561 16:00 น.
 • ช่วงเวลาคณะเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่มเพิ่มเติม1 ก.ค. 2561 8:00 น.10 ก.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)1 ก.ค. 2561 8:00 น.17 ก.ค. 2561 12:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า1 ก.ค. 2561 8:00 น.17 ก.ค. 2561 12:30 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา1 ก.ค. 2561 8:01 น.17 ก.ค. 2561 12:30 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.ค. 2561 8:01 น.17 ก.ค. 2561 12:30 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.ค. 2561 8:01 น.17 ก.ค. 2561 12:30 น.
 • ช่วงวันขอลาพักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 ก.ค. 2561 9:00 น.31 ก.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันของการลาพักการศึกษาและบันทึก"W"สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนในภาคนั้น15 ก.ค. 2561 9:00 น.16 ก.ย. 2561 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)16 ก.ค. 2561 9:01 น.30 ก.ย. 2561 23:59 น.
 • วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์1 ส.ค. 2561 0:00 น.1 ส.ค. 2561 0:00 น.
 • ปิดวันอะรอฟะฮ์(9ซุลฮิจเญาะห์)และวันอีดิลอัฏฮา(10-13ซุลฮิจญะฮฺ)21 ส.ค. 2561 9:00 น.26 ส.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค2 ก.ย. 2561 9:00 น.6 ก.ย. 2561 16:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะส่งขอสอบปลายภาค24 ก.ย. 2561 9:00 น.24 ก.ย. 2561 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา14 ต.ค. 2561 9:00 น.8 พ.ย. 2561 23:00 น.
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค29 ต.ค. 2561 9:00 น.11 พ.ย. 2561 16:00 น.
 • ปิดภาคการศึกษา9 พ.ย. 2561 8:00 น.17 พ.ย. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ25 พ.ย. 2561 8:00 น.30 พ.ย. 2561 16:00 น.
  -วันประกาศผลการศึกษาผ่าน Internet1 ธ.ค. 2561 9:00 น.31 ธ.ค. 2561 0:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615