เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป16 พ.ค. 2563 9:06 น.31 ธ.ค. 2566 23:00 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด16 พ.ย. 2563 0:05 น.31 ธ.ค. 2599 23:59 น.
 • ช่วงวันที่บันทึกข้มูลประวัตินักศึกษาและเปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา16 พ.ย. 2563 8:00 น.31 ธ.ค. 2564 23:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ย. 2563 0:00 น.5 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Online ทุกชั้นปี17 พ.ย. 2563 0:01 น.21 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ย. 2563 0:02 น.21 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ย. 2563 0:03 น.21 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 3 ลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ย. 2563 0:04 น.21 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 4 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ย. 2563 0:05 น.21 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา22 พ.ย. 2563 0:00 น.22 พ.ย. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)22 พ.ย. 2563 0:00 น.9 ธ.ค. 2563 23:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท22 พ.ย. 2563 0:00 น.14 ม.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 พ.ย. 2563 0:01 น.9 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา22 พ.ย. 2563 0:02 น.9 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 พ.ย. 2563 0:03 น.9 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงเวลาคณะเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่มเพิ่มเติม22 พ.ย. 2563 9:00 น.1 ธ.ค. 2563 16:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ผ่านมา22 พ.ย. 2563 9:00 น.4 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันขอลาพักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา22 พ.ย. 2563 9:00 น.22 ธ.ค. 2563 16:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะเปิดรายวิชาที่จะเปิดสอนประจำภาค1 ธ.ค. 2563 0:00 น.1 ธ.ค. 2563 16:00 น.
 • วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 95 ธ.ค. 2563 0:00 น.5 ธ.ค. 2563 0:00 น.
 • วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์6 ธ.ค. 2563 0:00 น.31 ม.ค. 2564 0:00 น.
 • ช่วงวันของการลาพักการศึกษาและบันทึก"W"สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนในภาคนั้น6 ธ.ค. 2563 9:00 น.14 ม.ค. 2564 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)6 ธ.ค. 2563 9:00 น.14 ม.ค. 2564 16:00 น.
 • วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ10 ธ.ค. 2563 9:00 น.10 ธ.ค. 2563 16:00 น.
 • กีฬามหาวิทยาลัยฟาฏอนี29 ธ.ค. 2563 0:00 น.31 ธ.ค. 2563 0:00 น.
 • วันหยุด วันสิ้นปี31 ธ.ค. 2563 0:00 น.31 ธ.ค. 2563 0:00 น.
 • วันหยุด วันขึ้นปีใหม่1 ม.ค. 2564 0:00 น.1 ม.ค. 2564 0:00 น.
 • งานพิธีประสาทปริญญา22 ม.ค. 2564 0:00 น.24 ม.ค. 2564 0:00 น.
 • วันสุดท้ายคณะส่งขอสอบปลายภาค4 ก.พ. 2564 9:00 น.4 ก.พ. 2564 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา8 ก.พ. 2564 0:00 น.22 มี.ค. 2564 23:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ P ภาคการศึกษาที่ผ่านมา7 มี.ค. 2564 0:00 น.7 มี.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค8 มี.ค. 2564 9:00 น.21 มี.ค. 2564 16:00 น.
 • ช่วงวันบันทึกผลการเรียน10 มี.ค. 2564 0:00 น.30 มี.ค. 2564 0:00 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์ส่งผลการศึกษาไปยังคณะ10 มี.ค. 2564 9:01 น.30 มี.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ10 มี.ค. 2564 9:02 น.30 มี.ค. 2564 23:59 น.
 • วันประกาศผลการศึกษาผ่านระบบ e-Register10 มี.ค. 2564 9:03 น.13 เม.ย. 2564 23:00 น.
 • ปิดภาคการศึกษา22 มี.ค. 2564 8:00 น.31 พ.ค. 2564 16:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615